Miejscovi.pl

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz rozmiar czcionki
Artykuły w etykiet: Kanalizacja
środa, 14 marca 2012 16:49

Pod koniec grudnia 2011 r. firma przygotowujca projekt kanalizacji dla poudniowo-zachodniej czci naszej gminy po  raz drugi poprosia o przeduenie terminu wykonania zlecenia. Mamy wic rwno rok w plecy, bo najpierw by czerwiec 2011, potem grudzie 2011, a teraz jest znowu czerwiec, tyle, e 2012. Powd za kadym razem taki sam: zmiany wprowadzane przez zamawiajcego i przeduajce si negocjacje z wacicielk jednej z dziaek lecych na trasie gwnego kolektora. Z t dziak moe by kopot, bo problemem jest nie opr wacicielki, lecz nie zakoczona procedura wasnociowa.
Projektem objty jest Runw oraz teren wyznaczony przez nastpujce ulice Zawad i Zotokosu:
od zachodu - Piaseczyska (od Tarczyskiej do Wojewdzkiej)
od pnocy ? Zawady, Zawadzka, Klonowa i Wierzbowa
od wschodu ? Brzozowa, Zota, Urocza, Rana
od poudnia ? abia, Rana, Sowicza, Tysiclecia i Tarczyska
Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2012 ? 2015. Prace projektowe dla obszaru Henrykowa-Urocze, Szczak i Wlki Prackiej miay rozpocz si w I poowie 2012. Poyjemy, zobaczymy, ale polizg wisi w powietrzu.
cieki maj by odprowadzane do oczyszczalni w Goskowie kolektorem wzdu linii kolejowej. Pogoski o zamiarze budowy oczyszczalni w Zotokosie, jak na razie, nie potwierdzaj si. Z moich informacji wynika, e na terenie dziaki w Zotokosie zarezerwowanej pod planowan pierwotnie oczyszczalni, obecnie przewidywana jest tylko przepompownia. Budowa kanalizacji prowadzona bdzie od Goskowa w kierunku poudniowym. O szczegowy harmonogram w tej chwili nawet nie ma co pyta.
Osoby, ktre mieszkaj poza gmin Piaseczno, ale tu przy jej granicy zapewne interesuje jakie maj szanse podczy si do tej kanalizacji. Ot o tym decyduje to czy wod czerpi z wodocigu nalecego do Piaseczna. Bo liczniki wody s zarazem licznikami ciekw. Warunkiem podjcia budowy kanalizacji, dla PWiK Piaseczno jest przejcie wodocigu na terenie inwestycji.
Przez cay ubiegy rok dyrektor inwestycyjny PWiK promieniowa optymizmem. Pienidze s, damy rad z kad inwestycj... Pramw ma kopoty, niech si zwrci do nas, Konstancin to samo... moemy zbudowa, nie ma problemu. W tym roku jest wyranie ostroniejszy. Mamy due przedsiwzicie w Bobrowcu (rozbudowa, tzw. II etap), wic i tak nie dalibymy rady jednoczenie pocign budowy w Zotokosie. Mocno zaawansowane s take przygotowania dla inwestycji w biskach. W sumie nie wyglda to za dobrze.
Ale nie tramy nadziei. Niech tylko bdzie wreszcie gotowy ten projekt i pozwolenie na budow. A jak rusz to jest szansa, e nie bd si zbytnio grzeba. W tym kontekcie warto bacznie przyglda si przebiegowi prac w Bobrowcu. PWiK jest mod firm i to bdzie jej pierwsze wiksze zadanie, do tego realizowane przez wykonawc zewntrznego. Zapewne pracownicy PWiK maj za sob dowiadczenia w brany, ale dopiero teraz okae si, jak sobie radz jako ten zesp z przetargami, nadzorem itd.
Opublikowane w Aktualnoci oglne
sobota, 19 marca 2011 12:25

To pytanie zadaje sobie wielu z nas od wielu lat. Praktycznie cae Piaseczno ju j ma, a my kiedy ? Jako osoba odpowiedzialna w stowarzyszeniu za koordynacj dziaa w tej sprawie, czuj si w obowizku poinformowa wszystkich zainteresowanymi o tym, czego udao mi si do tej pory dowiedzie.Ot zmienio si, w stosunku do lat ubiegych, prawo i sposb realizacji inwestycji. Nie ma i nie bdzie adnych komitetw spoecznych do budowy kanalizacji ani adnej ?ciepy? na ten cel. Waciciel posesji ma paci tylko za przyczenie swojego budynku do studzienki kanalizacyjnej w ulicy. Ale (uwaga !) z mocy ustawy MUSI podczy budynek, choby pomieszkiwa w nim tylko sezonowo. Do naliczania nalenoci za odprowadzane cieki suy licznik zuycia wody ? przyjmuje si, e kady litr wody pobranej z sieci wodocigowej zamienia si w litr ciekw. Osoby uywajce wody z wodocigw do celw innych ni bytowe (n. p. do podlewania ogrdka) powinny zadba o zaoenie podlicznika. Rzecz jasna, podlicznik musi by tak samo legalizowany, jak licznik gwny.

Cho skanalizowanie terenw zamieszkaych w gminie jest obowizkiem jej wadz, co wynika z ustawy i wymogw UE, to obecnie rol inwestora peni nie, jak to byo poprzednio, bezporednio gmina lecz PWiK Piaseczno (Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji), firma powoana specjalnie w celu rozbudowy i eksploatacji wodocigw i kanalizacji w gminie Piaseczno. Umowa gminy z firm ELMAR na eksploatacj i administrowanie sieciami wodocigowymi wygasa z kocem 2012 r. Od 1 stycznia 2013 r. w gestii PWiK maj si znale wszystkie wodocigi i caa sie kanalizacji w gminie.

Przyznam, e gdy pierwszy raz usyszaem o zamiarze wycofania si gminy z bezporedniego zarzdzania procesem budowy kanalizacji i powierzenie tego jakiej firmie, byem peen obaw. Na szczcie PWiK okaza si firm dobrze zarzdzan, ktra inwestycje finansuje z przychodw za wod i cieki (unika si w ten sposb obciania budetu gminnego), a jeszcze osiga dochd. Za rok 2010 byo tego 56 mln z, co podaj na odpowiedzialno burmistrza Zdzisawa Lisa.

Pewne wiato na dobr kondycj PWiK rzuci na tegorocznej sesji budetowej radny Zbigniew Mucha (PiS) dramatycznie pytajc, jak to jest moliwe, e firmie przekazano cay majtek (w formie urzdze i sieci wodocigowej i kanalizacyjnej), a obowizek spaty kredytw umoliwiajcych jego powstanie pozosta w gminie. To oznacza ? tu radny bysn brawurowym dowcipem ? e przyjemno miaa spka, a w ciy jestemy my. Pniej mwi jeszcze co o moliwoci poronienia, czego ju nie jestem w stanie zacytowa, gdy mj skromny umys przesta nada za skrzydlatymi metaforami radnego. Przez moment wydawao si, e na sali obrad wybuchnie bomba, ale sytuacj rozbroi burmistrz Lis przypominajc, e spka w  caoci jest wasnoci gminy i do gminy naley te dochd spki. (A zatem rwnie pokrywanie ewentualnego deficytu, ale tfu! przepadnij maro!)

Po przemyleniu sprawy nasuny mi si dwie uwagi. Pierwsza: gdzie by radny Mucha, przecie nie debiutant w radzie, gdy w poprzedniej kadencji powoywano do ycia PWiK Piaseczno, skoro nie wiedzia kto jest jej wacicielem. Druga: pomys by nowo utworzonej firmy nie obarcza zobowizaniami, ktre i tak ci na gminie, jawi si jako do sensowny. To gmina uzyskaa dotacje z UE (i musi je rozliczy), to gmina zacigna kredyty, to i tak gmina musiaaby je spaca, gdyby okazao si, e PWiK si nie wyrabia. Przyjte rozwizanie to struktura wysoce przejrzysta i aden prezes nie moe si skary, e powierzono mu do prowadzenia firm w trudnej sytuacji.

Wrmy jednak do pytania kiedy kanalizacja bdzie U NAS ? W roku biecym zakoczony ma by projekt techniczny, na co fundusze zostay w budecie gminy zaklepane (patrz moja informacja z sesji budetowej). Nieoficjalnie dowiedziaem si, e sama budowa powinna si rozpocz jeszcze w tym roku. Potwierdza to porednio (bo uzyskanie pozwolenia na budow i rozpoczcie budowy to nie to samo) strona internetowa PWiK Piaseczno, gdzie w zakadce inwestycje stoi wyranie: ?IV. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zotokos (...) Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budow: 2011 r.?

Oznaczona numerem IV inwestycja, poza Zotokosem, obejmuje take Runw, Wlk Prack, Szczaki i Henrykw-Urocze.  Bdzie prowadzona z pnocy na poudnie, zacznie si od budowy poczenia z oczyszczalni w Goskowie, a w pierwszej kolejnoci podczony bdzie zapewne Runw. Bezporednio w PWiK dowiedziaem si, e pierwsze przyczenia nieruchomoci moliwe bd ju w 8 miesicu liczc od t. zw. pierwszego wbicia opaty w ziemi.  Zakoczenie inwestycji przewidywane jest po upywie 1,5 roku.

Sotys Zotokosu Wiesaw Sowik zabiega o to, by poza kolejnoci, w najkrtszym moliwym terminie, wybudowa ?lepy? odcinek kanalizacji pod ul. Piaseczysk midzy kocioem, a cmentarzem. Umoliwioby to pokrycie tego kawaka ul. Piaseczyskiej asfaltem, co do tej pory opniane byo przez powiat na prob gminy. Gmina bowiem, i susznie, nie miaa ochoty ponosi kosztw uszkodzenia i naprawy asfaltu w trakcie budowy kanalizacji w tym miejscu. Sugestia sotysa zostaa w PWiK przyjta yczliwie, a co zrobi, zobaczymy.

Bdziemy w stowarzyszeniu bardzo skrupulatnie monitorowa dalszy bieg  wydarze i informowa o nim na bieco na naszym portalu. Liczymy te, rzecz jasna, na aktywno i wsparcie naszych wspmieszkacw.

 

Wiktor G. Lisowicz (Stowarzyszenie Miejscovi)

Opublikowane w Aktualnoci oglne

Portal Informacyjny Lokalnej Społeczności. Złotokłos , Henryków-Urocze , Szczaki , Korzeniówka.